Impressum

Tierchip Dasmann
Reprezentowana przez: Katharina Dasmann
Dast 1
49545 Tecklenburg

E-Mail: info@my-petpool.de
Telefon: +49 54 55 / 960 22-0
Telefax: +49 54 55 / 960 22-29

Godziny otwarcia:
poniedziałek do piątku od godz. 9.00 do godz. 16.00
W weekendy i dni ustawowo świąteczne biuro jest nieczynne.

Nr ident. VAT: DE238817816

Webdesign & Programowanie
www.venne-media.de

Źródła pochodzenia zdjęć i grafik
Fotograf(en): fotojagodka
Bildverlag(e): iStockphoto.com

Wyłączenia odpowiedzialności cywilnej i oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Treść oferty online
Autor ofert nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność, czy jakość udostępnionych w ofercie informacji. Zasadniczo wyklucza się możliwość jakiekolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej podnoszonych wobec autora oferty, a odnoszących się do szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych na skutek wykorzystania, bądź niewykorzystania zaprezentowanych informacji, bądź przez wykorzystanie informacji błędnych, lub niekompletnych. Wykluczenia tego nie stosuje się, o ile wobec autora oferty udowodniona zostanie wina, z powodu jego działania umyślnego, lub niedbałego.
Wszelkie oferty należy tu rozumieć, jako niezobowiązujące i niewiążące prawnie. Autor oferty jednoznacznie zastrzega sobie prawo zmian, uzupełnień, bądź usuwania, czy też czasowego lub trwałego wycofania się z publikowania części lub całości oferty online bez uprzedniego szczególnego powiadamiania.

2. Odnośniki i linki
W przypadku bezpośrednich, lub pośrednich odnośników na obce strony internetowe („Hyperlinki”), znajdujące się poza obszarem odpowiedzialności autora oferty, jego zobowiązania z tytułu odpowiedzialności cywilnej nabierają tylko wówczas mocy prawnej, gdy znał on ich treść lub można było po nim oczekiwać, by je znał i miał ku temu techniczne możliwości, aby, w przypadku ich sprzeczności z prawem, zapobiec ich wykorzystaniu. Autor oferty z naciskiem oświadcza, że w momencie umieszczania linków na swojej stronie internetowej nie można było dopatrzeć się jakichkolwiek nielegalnych treści na stronach, do których odnoszą pomieszczone linki. Autor oferty nie ma jakiegokolwiek wpływu na obecny, bądź przyszły kształt, treść czy też autorstwo stron, na które wskażą, bądź, z którymi wiążą linki. Na tej podstawie autor oferty dystansuje się niniejszym jednoznacznie od wszelkich treści tych stron, które po umieszczeniu linku na własnej stronie zostały zmienione. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odnośników użytych we własnej ofercie online, oraz do wpisów obcych w utworzonych przez autora ksiąg gości, forów dyskusyjnych, wykazów linków, list mail'ingowych i wszelkich innych form banków danych, na których treść można wpływać poprzez dostęp zewnętrzny. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania, lub niewykorzystania tego rodzaju zaoferowanych informacji odpowiedzialność cywilną ponosi wyłącznie oferent danej strony internetowej, na którą wskazywały odnośniki, a nie ten, kto poprzez ich zamieszczenie jedynie wskazał na odnośne publikacje.

3. Prawa autorskie i markowe
Autor oferty dokłada wszelkich starań, aby we wszelkich publikacjach uwzględniać prawa autorskie użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów, jak również, aby używać grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów stworzonych samodzielnie, lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje video i teksty niewymagające licencjonowania.

Wszelkie, wymienione w ramach oferty online lub chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń aktualnie obowiązującemu prawu markowemu i prawom własności odnośnych zarejestrowanych właścicieli. Na podstawie samego tylko wymienienia nie należy wnioskować, jakoby znak marki nie był chroniony przez prawa osób trzecich!

Copyright do opublikowanych, a samodzielnie przez autora oferty stworzonych obiektów należy wyłącznie do niego samego. Powielanie lub stosowanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach elektronicznych, bądź drukowanych, bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.

4. Ochrona danych osobowych
O ile w ofercie online istnieje możliwość podania danych osobowych lub przedsiębiorstwa (adres e-mail, nazwisko, adres pocztowy), to ujawnienie tych danych przez użytkownika następuje zawsze jednoznacznie na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z wszelkich oferowanych usług i wniesienie za nie zapłaty może nastąpić również - o ile jest to technicznie możliwe i wolno tego oczekiwać - bez podania takich danych lub na podstawie danych zanonimizowanych lub na podstawie pseudonimu. Niedozwolone jest wykorzystywanie przez osoby trzecie do przesyłania informacji, które nie zostały jednoznacznie zamówione, takich danych kontaktowych, jak adres pocztowy, numer telefonu, faksu, oraz adres mail'owy, podanych w ramach opublikowanego impressum lub podobnych informacjach. Zastrzegamy sobie z naciskiem podjęcie odpowiednich kroków prawnych przeciwko nadawcom tak zwanych spam'ów, przy wykroczeniach przeciwgo powyższemu zakazowi.

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics. Jest to usługa analiz internetowych, oferowana przez Google Inc. (Google”). Google Analytics stosuje tak zwane „cookies”, czyli pliki tekstowe, które zapisują się automatycznie w Twoim komputerze, umożliwiając w ten sposób analizowanie używania przez Ciebie niniejszej strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookie o Twoim jej użytkowaniu są przekazywane z reguły do serwera firmy Google na terenie USA i tam przechowywane. W przypadku uaktywnienia anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie przez Google jednak najpierw zamieniony na określony skrót w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Wspólnym Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam zamieniony na skrót. Anonimizacja IP na tej stronie internetowej jest aktywna. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywał zebrane tak informacje dla oceny Twego z niej korzystania i przygotowywania raportów o czynnościach dokonywanych w sieci celem świadczenia wobec operatora strony innych usług związanych z korzystaniem z niej oraz z sieci. Adres IP ustalony w ramach Google Analytics w Twojej przeglądarce internetowej nie będzie zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google. Możesz zablokować zapisywanie się cookies w Twoim komputerze poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku, może się okazać, iż nie będziesz mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji. Możesz uniemożliwić rejestrowanie i przesyłanie oraz przetwarzanie przez Google, wytworzonych przez cookie danych odnośnie Twego korzystania z tej strony (włącznie z Twym adresem IP), ściągając i instalując dostępny pod poniższym linkiem Browser-Plugin: http://tools.google.com/dipage/gaoptout?hl=de.

5. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności cywilnej
To wyłączenia odpowiedzialności cywilnej należy traktować, jako część tej oferty online, do której odsyła niniejsza strona internetowa. O ile części, lub poszczególne sformułowania tego tekstu miałyby już nie spełniać, bądź nie spełniać w całości obowiązujących aktualnie odnośnych przepisów prawa, to nie narusza to obowiązywania i treści pozostałych części tego dokumentu.